Liepos 20 d. – Šv. pranašas Elijas

Šv. Rašte pranašas Elijas pasirodo kaip Dievo žmogus, kuris be poilsio keliauja Dievo akivaizdoje ir degdamas uolumu gina tikrąjį kultą vieninteliam tikrajam Dievui. Jis apgynė Jahvės teises viešose varžytynėse su Baalo pranašais, kurios įvyko Karmelio kalne. Netrukus po to, jis Horebo kalne patiria Gyvojo Dievo apsireiškimą. Pirmieji atsiskyrėliai (eremitai), kurie pradėjo XII a. cenobitinį gyvenimą Mergelės Marijos garbei Karmelio kalne, remdamiesi vienuoline tradicija, pasirinko Eliją ir Mariją karmelitų gyvenimo pavyzdžiu.

Svarbiausi pranašo Elijo gyvenimo įvykiai:

·       Jis pranašauja karaliui Ahabui ateinančią 3 metų sausrą (1Ka 17, 1).

·       Keliauja į Kerito upelio slėnį; varnai jam atneša maisto (1Ka 17, 2-7).

·    Išdžiūvus Kerito upeliui eina į Sareptą. Tenai prisiglaudžia vienos našlės namuose. Mažas našlės miltų ir aliejaus davinys stebuklingai pasidaugina kol trunka sausra. Našlės sūnus suserga ir miršta. Elijas pasimeldęs jį prikelia iš numirusių (1Ka 17,8-24).

·     Praėjus trims metams, Elijas vėl pasirodo karaliui Ahabui. Iššaukia į varžytynes Baalo pranašus. Viešpats įrodo, kad tik Jis vienas yra Dievas. Pasibaigia sausra (1Ka 18).

·      Pabėga, kad išvengtų Jezabelės, Ahabo žmonos keršto (1Ka 19, 1-4).

·   Horebo kalne Dievas jį atgaivina, padrąsina, jam suteikia naują viziją ir naujus nurodymus (1Ka19, 5-18).

·      Pašventina Eliziejų kaip savo pasekėją (1 Ka 19, 16, 19-21).

·      Ahabas geidžia Naboto vynuogyno. Jezabelė surengia Naboto nužudymą, kad jį įgytų. Elijas pranašauja Dievo sprendimą Ahabui (1 Ka 21).

·       Ahazijas, Ahabo palikuonis susižeidžia. Elijas jam pranašauja, kad jis mirs (2 Ka 1).

·     Elijas ir Eliziejus keliauja į skirtingas vietas. Elijas yra paimamas audroje į dangų, palikdamas Eliziejų kaip pranašą savo vietoje (2 Ka 2, 1-12).

·      Kitos Šv. Rašto vietos apie Eliją: Mal 3, 23-24; Mt 11, 14; 17, 3-4; 17, 10-12; Rom 11, 2; Jok 5, 17.

Parengė basasis karmelitas Jėzaus Jonas OCD

Naudota literatūra:

1.      OFICIOS PROPIOS DEL CARMELO TERESIANO. Versión Española, Sexta Edición, Vitoria: Carmelitas Descalzos Ediciones „El Carmen“, 2010, 126.

2.      La Biblia de estudio. Dios habla hoy. Edición Interconfesional. La Biblia en versión popular. Traducción interconfesional directa de los textos originales: hebreo, arameo ygriego, Madrid: Sociedades Bblicas Unidas editorial Claret, 2003, 492.

3.      Biblija, arba Šventasis Raštas, Vilnius: Lietuvos Biblijos Draugija, 2019.